isiZulu

Minyaka yonke ulimi lwesiZulu luya lukhula kakhulu esikoleni sethu. Lokhu kukhombisa ukuthi baya ngokuya banda abazali nabafundi ababonayo ukuthi lolu limi luwumgogodla ezilimini ezisemthethweni esifundazweni iKwaZulu-Natal kanjalo nasezweni lonke eNingizimu Afrika.

Babili kuphela abafundisi abafundisa isiZulu eGlenwood High School. UMnumzane uMkhize ugxile kakhulu emabangeni amabili, elesishiyagalombili nelesishiyagalolunye (Grade 8 & 9). Lawa mabanga aziwa ngokuthi awe-GET phase. UMnumzane uHadebe oyiNhloko yalesi sifundo (Subject Head), yena ugxile kakhulu emabangeni amathathu aku-FET phase okuyibanga le-10, 11, 12 (Grade 10 -12). Lokhu akusho kodwa ukuthi laba bafundisi abawafundisi amanye amabanga abangagxilile kuwo. Minyaka yonke kuba nezinguquko ezenziwayo ngokwezidingo zonyaka nonyaka.

Inani labafundi ebangeni ngalinye liguquguquka minyaka yonke. Onyakeni we-2016 abafundi ebangeni lesi-8 (Grade 8) banga-48, kwele-9 (Grade 9) banga-30, kwele-10 (Grade 10) banga-36, kwele 11 (Grade 11) banga-31 bese kuthi kwele-12 (Grade 12) banga-33. Kuyacaca ukuthi eminyakeni ezayo lesi sibalo sabafundi sizobe sesiphindaphindeke kaningi.
Bonke abafundi abafaka izicelo zokuzofunda ibanga le-8 eGlenwood banikwa ithuba lokuzikhethela bona ukuthi yiluphi uLimi loKwengeza abafisa ukulufunda phakathi kwesiZulu nesiBhunu. Lokhu bakwenza bengakemukelwa nokwemukelwa kulesi sikole. Lokhu kusiza ngokuthi kusheshe kuqale ukufunda uma kuqala unyaka.

Imiphumela yabafundi olimini lwesiZulu ihlala imihle minyaka yonke. Lokhu kodwa akusho ukuthi azikho izinselelo ekufundeni nasekufundisweni kwesiZulu. Abafundi abasuke bezoqala ibanga le-8 bafika bevela ezikoleni ezahlukene. Kwezinye zalezi zikole isiZulu sifundiswa njengolimi nje lokuqhuba ingxoxo emphakathini. Lokho kwenza ukuthi ukufundiswa kwaso kungabi sezingeni elifanele. Lokho-ke kudala ukuthi kube nzima kwabanye abafundi ukumelana nomsebenzi ababhekana nawo uma sebethathwe esikoleni sethu. Noma kunjalo, kodwa siyazama ukubasiza abafundi bagcine sebengene khaxa ezingeni lalokhu okudingekayo kumfundi wesiZulu.

Imiphumela yebanga le-12 nayo ihlala isijabulisa futhi siziqhenye ngomsebenzi wethu. Phela iningi labafundi bethu lisiphasa ngamalengiso isiZulu. Lokho kubasiza ngokwenyusa amaphoyinti abo abasuke bezongena ngawo emanyuvesi.

Njengoba kunesiphakamiso nje esisanda kwenziwa umnyango wezemfundo lapho uveza khona ukuthi kunesidingo sokuthi lolu limi lukhulu nasezikoleni ezifana nalesi sethu, kuyacaca ukuthi nathi kungenzeka eminyakeni ezayo sibe nabafundi abazofunda lolu limi njengoLimi lwaseKhaya.